Vyberte stránku

HG Odstraňovač zápachu z odpadů 500 g

175,40 

Skladem

Popis

Odpady mohou zapáchat, jelikož špína se usazuje na stěnách potrubí. HG ‘odstraňovač zápachu z odpadů’ dokonale odstraňuje znečištění, které způsobuje tento zápach, takže váš odpad bude zase vonět svěže. 1 lahvička vystačí na 10 použití.

Složení a alergeny

>30% bělicí činidla na bázi kyslíku, Parfémy: limonen.

Varování

Láhev přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Případné usazeniny na mřížce odpadu nebo v umyvadle či dřezu okamžitě opláchněte horkou vodou. Nepoužívejte přitom příliš mnoho vody, jelikož byste přípravek vypláchli ze sifonu, a jeho účinnost by se tím snížila. Dojde-li k rozlití přípravku, ihned ho odstraňte pomocí velkého množství vody. Je-li na odpad v kuchyni připojena myčka, doporučujeme nepoužívat produkt v momentě, kdy je myčka zapnuta nebo krátce před jejím spuštěním. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit účinek, jelikož zrnka přípravku by byla předčasně spláchnuta. • Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 (0)36 54 94 777
NEBEZPEČÍ H272- Může zesílit požár; oxidant. H302- Zdraví škodlivý při požití. H314- Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P101- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102- Uchovávejte mimo dosah dětí. P210- Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280- Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P303+P361+P353- PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338- PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Obsahuje: Sodium percarbonate EINECS: 239-707-6, hydroxid sodný EINECS 215-185-5. Nebezpečí: žíravost, vykřičník, plamen nad kruhem.

Použití

Nejprve opláchněte odpad horkou vodou. Poté nasypte 50 g (5 uzávěrů) zrnek přímo do odpadu. Nechte půl hodiny působit a poté důkladně prolijte velkým množstvím horké vody.

Výrobce/Dovozce

Motip Dupli s.r.o.

Vintrovna 196
664 41 Popůvky

Další informace

KATEGORIE

,

VÝROBCE/DOVOZCE

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.

preloader