Vyberte stránku

Etický kodex

SPOLEČNOSTI VEGAN-VEGETARIAN S.R.O.

Preambule

Společnost Vegan-Vegetarian s.r.o. je podnikatelské seskupení, které společnými silami pracuje na zkvalitnění života zákazníků. Při své činnosti se společnost zasazuje o dodržování právních předpisů České republiky a uvedených etických zásad.

Článek 1.

Profesionalita

Společnost Vegan-Vegetarian s.r.o. se při své činnosti řídí zásadami dobrých mravů, zejména nepoužívá nekalé praktiky, jako je zavádějící reklama, nelegální získávání informací či jejich zneužití, podplácení, cenové dohody apod., které mohou ohrozit nebo poškodit ostatní subjekty působící na trhu. Obchodním partnerům, spolupracovníkům a klientům poskytuje informace a služby na základě objektivních a faktických poznatků s přihlédnutím k jejich zájmům. Vždy upozorňuje na možná omezení a rizika vyplývající z jeho práce a na fakta, která mohou úspěšné poskytnutí služby ovlivnit, sděluje výši požadované odměny a obsah služeb, které jsou v odměně obsaženy. Předchází sporům, v případě jejich vzniku vždy
usiluje o smírnou a efektivní cestu řešení.

Článek 2.

Odpovědnost

Společnost Vegan-Vegetarian s.r.o. se vždy rozhoduje s ohledem na reálnou možnost dostát svému závazku. Přijímá pouze takové zakázky, které je schopen odborně a efektivně splnit sám nebo s odpovídající odbornou asistencí či na základě korektních smluvních vztahů s dalšími dodavateli. Naopak odmítá zakázky, které by byly v rozporu s právním řádem a tímto etickým kodexem.

Článek 3.

Sounáležitost

Společnost Vegan-Vegetarian s.r.o. vždy jedná tak, aby si zachovala čest a důstojnost podnikatelského stavu a dobrou pověst. Poskytuje aktivně svým partnerům informace, které jim umožní získat a udržet vlastní čestné postavení v podnikání. Je si vědoma, že dodržování stanovených pravidel jej řadí mezi důvěryhodné subjekty podnikatelského stavu.

Článek 4.

Čestnost

Společnost Vegan-Vegetarian s.r.o. jedná v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami, chová se objektivně, čestně a odpovědně vůči životnímu prostředí. Jedná tak, aby se vyhnul střetu zájmů a nezneužil svého postavení k osobnímu prospěchu ani ku prospěchu třetích osob. Tentýž přístup prosazuje u svých zaměstnanců.

Článek 5.

Solidarita

Společnost Vegan-Vegetarian s.r.o. se při své činnosti zasazuje také o dodržování právních předpisů, smluvních závazků a principů podnikatelské etiky ostatními podnikateli a je solidární při společném postupu proti těm, kteří je porušují.

Článek 6.

Protikorupční opatření

Společnost Vegan-Vegetarian s.r.o. zásadně neschvaluje a netoleruje vytváření korupčního prostředí. Z toho důvodu má zájem na transparentnosti vztahů mezi pracovníky, zákazníky a obchodními partnery. V rámci tohoto cíle společnost Vegan-Vegetarian s.r.o. reguluje též přijímání a poskytování darů.
Přijímání a poskytování darů spočívající v pozvání na akci nemající primárně obchodní charakter (tj. koncerty, divadelní představení, sportovní akce, společenské událostí apod.) je nepřípustné. Nelze-li pozvání na podobnou akci z objektivních důvodů odmítnout (např. jedná se o nedílnou součást zásadního obchodního jednání), schvaluje účast pracovníků na takové akci jmenovitě jednatelka společnosti Kristýna Žáková.
Přijímání a poskytování darů, nebo jiných výhod je zakázáno, pokud by tím mohly být negativně ovlivněny zájmy společnosti Vegan-Vegetarian s.r.o., nebo byť jen ohrožena nezávislost rozhodování pracovníků společnosti Vegan-Vegetarian s.r.o..
Přijímání a poskytování darů v podobě hotovostních, nebo bezhotovostních plateb je nepřípustné. Přijímání a poskytování věcných darů je povoleno pouze za následujících podmínek:
• Běžná hodnota daru nesmí překročit částku 100,- CZK, nebo ekvivalent této hodnoty v jiné měně, přičemž darem je míněn i voucher nebo věcné plnění. Běžnou hodnotou je míněna částka, za kterou je možno dar běžně zakoupit, nikoliv částka deklarovaná dárcem.
• Od jednoho dárce lze takto dar přijmout maximálně 4x ročně.
• Dary přesahující tuto hodnotu se automaticky stávají majetkem společnosti Vegan-Vegetarian s.r.o..
Předání takového daru je pracovník povinen nahlásit předem svému nadřízenému. Není-li to možné, učiní tak ihned po obdržení. Dar musí být evidován,
a vhodným způsobem uskladněn.
• Jednou ročně jsou všechny dary získané výše uvedeným způsobem slosovány v tombole, přičemž všichni pracovníci, kteří se slosování účastní, mají při tomto slosování stejný počet losů a rovné podmínky, nezávisle na svém postavení, nebo pracovním zařazení. Přijímání a poskytování darů spočívající v pozvání na akci mající obchodní charakter (tj. různé semináře, konference nebo tréninky týkající se obchodní činností společnosti Vegan-Vegetarian s.r.o.) je povoleno pouze za splnění následujících podmínek:
• Na akci je přítomen pořadatel a tato akce nemá primárně jiný než obchodní charakter (např. krátké školení následované degustací vína a večerem ve vinném sklípku není přípustné).
• Náklady na ubytování a jakékoliv jiné aktivity nesouvisející s primární náplní akce nejdou k tíži pořadatele.
• Akce se koná v přiměřeném prostředí a lokaci.
• O účasti na takové akci je předem informován přímý nadřízený všech účastníků, který tento záměr předá ke schválení jednatelce Kristýně Žákové.

 

evidenční číslo kodexu: 1
statutární zástupce: Kristýna Žáková
datum: 13.12.2022

preloader